Algemene voorwaarden Vélo Vonk

A. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Vélo Vonk aangegane overeenkomsten voor verkopen en herstellingen, mondeling of schriftelijk.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4. Indien ook de Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Vélo Vonk is ingestemd.

5. Onder “Klant” wordt verstaan iedere bezoeker van de website (www.velovonk.be en aanverwante websites) dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Vélo Vonk in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

6. Vélo Vonk behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

7. Door het gebruik van de website van Vélo Vonk en/of het plaatsen van een bestelling, op welke wijze ook, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

8. Vélo Vonk is bevoegd een beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met Klant.

B. Algemene herstellingen bepalingen – Artikelen 2 t/m 4 en 13 zij niet van toepassing in gevallen waarin de klant recht heeft op gratis herstelling.

1. Bij herstellingen wordt uitgegaan van de informatie die door de Klant aan ons mondeling of elektronisch (e-mail of website) bezorgd is of van de klachten die Vélo Vonk vermeldt op de bevestiging van ontvangst. Bij conflict tussen beiden geldt de bevestiging van ontvangst als basis. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden die gebreken hersteld die door Vélo Vonk worden vastgesteld.

2.De prijs van de herstelling wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de verplaatsingskosten, de kosten van de gebruikte materialen en wisselstukken. Onze tarieven treft u aan op onze website.

3. De Klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Vélo Vonk en betaalt dan de bestekkosten zoals vermeld op de website en indien van toepassing verplaatsingskosten. Het reeds betaalde voorschot is niet recupereerbaar. Vélo Vonk stelt vervolgens de fiets weer ter beschikking van de Klant in de staat waarin Vélo Vonk deze heeft ontvangen.

4. Indien na onderzoek of herstelling bepaalde functionaliteiten van de fiets niet meer werken zoals voorheen, kan Vélo Vonk hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

5. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de herstelling gebruik gemaakt van nieuwe wisselstukken. Wanneer de Klant dat vooraf verzoekt, stelt Vélo Vonk de vervangen oude onderdelen ter beschikking aan de Klant. Dit geldt evenwel niet voor herstellingen onder garantie.

6. De hersteltijden worden louter indicatief aangegeven en indien deze niet kunnen worden nageleefd, zal Vélo Vonk een nieuwe indicatieve hersteltijd meedelen. Vélo Vonk is niet aansprakelijk voor enige vertraging in dit verband. Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulatie van de bestelling rechtvaardigen noch aanleiding geven tot schadevergoeding.

7. Indien de herstelling door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden de herstelling onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de Klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan Vélo Vonk niet worden gehouden aan de opgegeven hersteltijd.

8. De diensten van Vélo Vonk zullen op een normale zorgvuldige manier worden uitgevoerd.

9.Vélo Vonk behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen voor de uitvoering van bepaalde diensten alsook de bestelling van bepaalde onderdelen en accessoires. De diensten worden uiterlijk betaald bij aflevering van de producten. Na de herstelling ontvangt de Klant een herstelbon/factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

10. Vélo Vonk is aansprakelijk voor verlies en diefstal van de fiets, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte aan Vélo Vonk tot aan het moment dat Vélo Vonk deze opnieuw bij de Klant aflevert of het product voor transport aan een derde partij overhandigd wordt.

11. Voor elke nieuw aangekochte fiets, onderdelen en accessoires zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant geldig en dominant. U kan deze altijd raadplegen op hun website.

12. De Klant verklaart zich door aanvaarding van deze voorwaarden bekend met het feit dat Vélo Vonk overgaat tot terughouding van het eigendom zolang de betaling nog niet is geschied.

13. Indien na twee achtereenvolgende afspraken (brief/e-mail/telefoon) met Vélo Vonk de fiets niet kan worden terug bezorgd door toedoen van de Klant, zal de Klant deze zelf komen afhalen bij Vélo Vonk. Indien de fiets gedurende een periode van twee maanden na de eerste melding niet is afgehaald door de Klant, wordt deze als afgestaan beschouwd.

14. Klachten betreffende het afgeleverde dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming elektronisch via e-mail en gemotiveerd bij Vélo Vonk te worden ingediend. In geval van zichtbare gebreken of transportschade dienen de klachten op dezelfde wijze te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming. Klachten dienen altijd vergezeld te zijn van duidelijke schadefoto’s.

15. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen na levering waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Het herroepingsrecht is evenwel uitgesloten voor de diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. De montage van accessoires valt onder diensten die op uitdrukkelijke vraag en instemming (het maken van de afspraak voor montage) van de Klant werden uitgevoerd binnen de termijn van de 14 dagen bedenktijd. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht van de bestelde onderdelen of accessoires die onderwerp zijn van deze dienst.

16. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Indien naar het oordeel van Vélo Vonk de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Vélo Vonk het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van Vélo Vonk de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Vélo Vonk is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht heeft plaatsgevonden. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

17. Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.


C. Algemene bepalingen betreffende de verkoop van Vélo Vonk goederen (exclusief herstellingen)

1. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopmodaliteiten tussen Vélo Vonk en de Klant te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering van producten.

2. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of gemonteerde producten onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Klant vanaf de inbezitname van de goederen.

3. Onze prijzen zijn, indien van toepassing, BTW inbegrepen. De normale leverings- of verzendkosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de Klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor de verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. Op drukfouten op de website of in prijslijsten, brochures of andere documenten kan geen beroep worden gedaan tegenover Vélo Vonk. Indien een prijs verkeerd vermeld staat op de website of op een prijslijst van Vélo Vonk, is Vélo Vonk niet gehouden het product aan deze prijs te verkopen. Vélo Vonk zal de Klant dan informeren betreffende de juiste prijs. De Klant heeft nadien gedurende 48 uren het recht de bestelling van dit product te annuleren.

4. Op maat gemaakte of niet-courante goederen/onderdelen die door de Klant besteld zijn, dienen te allen tijde door de Klant betaald te worden (ook bij annulatie na bestelling). Vélo Vonk bepaalt welke goederen op maat gemaakt of niet-courant zijn en brengt de Klant hiervan op de hoogte.

5. Alle aanbiedingen van Vélo Vonk in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Vélo Vonk streeft er naar afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen op de website en andere documentatie zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeen te stemmen, doch kan fouten of lichte afwijkingen niet uitsluiten.

6. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat Vélo Vonk een opdracht schriftelijk of anders heeft aanvaard, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant daartegen binnen 2 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft. Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden Vélo Vonk slechts als deze door Vélo Vonk schriftelijk zijn bevestigd, tenzij zulks redelijkerwijze niet van Vélo Vonk gevergd kan worden.

7. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 2 werkdagen.

8. De Klant dient bij zijn bestelling zijn naam op te geven, alsook factuur en/of ordernummer. De bestelde producten worden gedurende 5 werkdagen voor de Klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

9. Vélo Vonk behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen bij de bestelling van bepaalde producten, onderdelen en accessoires. De producten, onderdelen en accessoires dienen alleszins volledig betaald te zijn voordat deze worden verstuurd naar de Klant.

10. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 10%. Het bedrag van de factuur wordt eveneens verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 10% met een minimum van 75 Euro ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventuele verkoping. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de oudste openstaande factuur. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om openstaande saldo te innen komen voor rekening van de Klant.

11. Levering: Goederen worden geleverd aan het leveringsadres zoals aangegeven bij de bestelling.

12. De eventuele transportkosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. Bestelde goederen worden maximaal twee keer op het door u bepaalde adres aangeboden. Bij afwezigheid zal u een nota terugvinden met het daarop vermelde adres waar u de goederen kan ophalen. Transportkosten worden niet terugbetaald indien bij de levering niemand thuis is en de goederen nadien afgehaald dienen te worden.

13. Wij kunnen een indicatieve levertermijn aangegeven tijdens het orderproces. Onze leveringstermijnen lopen vanaf de datum van de orderbevestiging en nadat alle technische en/of commerciële bijzonderheden definitief bedongen zijn en de betalingsvoorwaarden vervuld zijn. Zij zijn nooit gewaarborgd. Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulatie van de bestelling rechtvaardigen noch aanleiding geven tot schadevergoeding.

14. Klachten betreffende zichtbare schade aan de geleverde goederen dienen binnen 24 uur na inontvangstneming elektronisch en gemotiveerd via e-mail bij Vélo Vonk te worden ingediend. Klachten dienen altijd vergezeld te zijn van duidelijke schadefoto’s.

15. Voor elk aangekocht product zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant geldig en dominant. U kan deze altijd raadplegen op hun website.

16. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen na levering waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. De producten dienen in hun originele verpakking aan Vélo Vonk teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. Er kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de goederen en diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Het annuleren van een bestelling alvorens de bestelling werd opgehaald of geleverd is ook kosteloos mogelijk. Gelieve ons zo spoedig mogelijk te contacteren wanneer u een annulering of aanpassing van uw bestelling wenst. De terugbetaling zal gebeuren, tenzij anders overeengekomen, binnen de 30 dagen die volgen op de herroeping. Dit herroepingsrecht geldt niet voor personen of bedrijven die handel drijven.

17. Vélo Vonk sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van Vélo Vonk beperkt zich tot de waarde van de geleverde goederen met uitsluiting van alle directe of indirecte ontstane schade. In ieder geval is Vélo Vonk niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

18. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Indien naar het oordeel van Vélo Vonk de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Vélo Vonk het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van Vélo Vonk de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Vélo Vonk is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht heeft plaatsgevonden De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

19. Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.


D. Privacy

De persoonsgegevens verkregen via deze website worden opgenomen in de bestanden van Vélo Vonk, Lieven Gevaertstraat 1C/B3, 2950 Kapellen. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van de dienst na verkoop en om u informatie op te sturen. U kunt uw gegevens opvragen en verbeteren en u kunt weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen via e-mail: privacy@velovonk.be.